Borlänge

Dagnyhusen & Portaler i Borlänge

Synliggöra Borlänge centrum


Våren 2014 fick Tyréns ljusdesignavdelning en förfrågan att ta fram ett koncept för fasadbelysning av gavlarna på fem fastigheter i Borlänge centrum. Förfrågan kom från Borlänge energi och Borlänge kommun.

Staden har en längre tid haft svårt att få besökare av ett handelsområde att även besöka stadens närliggande centrum. Med en spännande ljussättning av fastigheterna hoppades kommunen uppmärksamma och skapa intresse för stadens centrum.

I dialog med kommunen formulerades uppdraget till att även omfatta en analys av de stråk som leder från handelsområdet via tågstationen till centrum. Utgångspunkten var att studera ljusmiljön utifrån trygghet och attraktivitet men även att beakta platsernas gestaltning och funktion.

Tyréns föreslog att de skulle samarbeta med konstnären Magnus Larsson för att få in ett konstnärligt  perspektiv i analysen, samt att stärka den konstnärliga gestaltningen i förslagen. Både kommunen och Tyréns såg att konstnärliga inslag skulle kunna vara en del i att göra stråket och centrumet attraktivare. Arbetet resulterade i ett dokument där både analys och förslag på åtgärder presenterades. Två  gestaltningsförslag togs fram; portaler och fasadbelysning.


Projektet är ett fint exempel på hur ljusdesigner och konstnär i nära samarbete kan skapa konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet.

Magnus Larsson 2018 © All rights reserved